ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

        Οι διαφορές που ανακύπτουν εξ αφορμής τροχαίου ατυχήματος διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ν. ΓΝ/1911. Για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων του εντολέα μας είναι εξαιρετικά σημαντική η άμεση ενημέρωση του Δικηγόρου για το συμβάν. Επιπροσθέτως και στο πεδίο αυτό είναι σκόπιμο να επιχειρείται απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μια μακροχρόνια και δαπανηρή δικαστική διένεξη. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία αυτή κρίνεται επιβεβλημένη η επαφή του Δικηγόρου σας με τα εμπλεκόμενα μέρη (λ.χ. ασφαλιστικές εταιρείες). Η εταιρεία μας διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών, όπως μηχανικών, πραγματογνωμόνων, ιατρών κλπ, προκειμένου να σας παρέχει την πληρέστερη δυνατή υπεράσπιση.

        Στο πλαίσιο αυτό, η Δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση παντός είδους διαφοράς που δημιουργείται ένεκα τροχαίου ατυχήματος, ενδεικτικά: 

αγωγές αποζημίωσης για την υλική ζημία του οχήματος και τη σωματική βλάβη

αγωγές αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση τραυματισμού προσώπου

αγωγές αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου προσώπου

αγωγές αποζημίωσης για την καταβολή διαφυγόντων κερδών κλπ