ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

      Στο πεδίο του εμπράγματου δικαίου αναπτύσσεται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, καθώς και η νομή και κατοχή επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

τον έλεγχο τίτλων ακινήτων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο

την παράσταση σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια, συμβόλαια γονικής παροχής κ.ο.κ

αγωγές προστασίας της κυριότητας (διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή, πουβλικιανή αγωγή)

αγωγές προστασίας της νομής, κατοχής και ασφαλιστικά μέτρα αυτών

αγωγές προστασίας πραγματικών δουλειών (λ.χ. δουλεία διόδου)

αγωγές προστασίας προσωπικών δουλειών (λ.χ. επικαρπία)

αιτήσεις για εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων-υποθηκών κλπ   

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Ειδικώς για τα αγοραπωλητήρια συμβόλαια ακινήτων, θεωρούμε την παράσταση Δικηγόρου άκρως επιβεβλημένη για την προάσπιση των συμφερόντων αφενός του αγοραστή,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ακίνητο που αγοράζει δεν παρουσιάζει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα (λ.χ. ότι δεν υφίσταται προσημείωση, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο,ότι δεν είναι ρυμοτομούμενο) και αφετέρου του πωλητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος.