ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     Το Οικογενειακό Δίκαιο αποτελεί ίσως το πιο ευαίσθητο κομμάτι της δικηγορικής ύλης. Στο πλαίσιο αυτό η εμπιστοσύνη Δικηγόρου-Πελάτη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, προκειμένου να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες ώστε να λυθεί ομαλά ο γάμος. Το Οικογενειακό Δίκαιο αποτελεί ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κλάδο και έχει  δυναμικό χαρακτήρα (λ.χ. πρόσφατα νομοθετήθηκε το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης).

       Το δικαιακό μας σύστημα αναγνωρίζει κατά βάση τριών ειδών διαζύγια:

             1.Το συναινετικό διαζύγιο. Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4509/2017, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτερη, καθότι πλέον δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους παρουσία των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων και εν συνεχεία υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει πράξη και έτσι βεβαιώνεται η λύση του γάμου, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1441 ΑΚ. 

             2. Το διαζύγιο κατ΄ αντιδικία. Σύμφωνα με το άρθρο 1439 ΑΚ, καθένας από τους συζύγους έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση του γάμου με την άσκηση αγωγής λόγω ισχυρού κλονισμού των σχέσεων των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου.

              3. Το διαζύγιο λόγω διάστασης των συζύγων. Κατ΄ άρθρον 1439 παρ. 3 ΑΚ, εφόσον οι σύζυγοι ευρίσκονται σε διάσταση συνεχώς τουλάχιστον (2) χρόνια, ο ισχυρισμός κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο επέρχεται κατόπιν έγερσης αγωγής.

            Η Δικηγορική μας εταιρεία -εκτός από θέματα διαζυγίου- αναλαμβάνει και ζητήματα που αναδύονται κατά τη διάρκεια και λήξη του γάμου, όπως ενδεικτικά τα κατωτέρω.

·το θέμα  της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων

·τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων

·το  δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με τα τέκνα

·τη διατροφή του/της συζύγου

·τη διατροφή ενήλικου τέκνου

·τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης

·τη κατανομή των κινητών  πραγμάτων μεταξύ των συζύγων

·τη συμμετοχή στα αποκτήματα

·την αγωγή αναγνώρισης πατρότητας

·την αγωγή προσβολής πατρότητας

·τη δικαστική συμπαράσταση προσώπου

·την υιοθεσία ανηλίκου ή ενηλίκου τέκνου κλπ