ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι η χώρα μας τα τελευταία έτη ταλανίζεται από οξύτατη οικονομική κρίση. Συνεπεία αυτού του γεγονότος, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της μη καταβολής δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, της μη καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, δώρων εορτών, διαφόρων επιδομάτων κ.ο.κ. Έτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο εργαζόμενος να γνωρίζει τα δικαιώματά του, προκειμένου να ενεργοποιήσει αν χρειαστεί τα νομικά του όπλα (λ.χ. επίσχεση εργασίας, καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και συνακόλουθα υποβολή μήνυσης εις βάρος του εργοδότη).

  Πρώτιστο μέλημα μας ως δικηγορική εταιρεία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ευθύς εξαρχής η απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθότι θεωρούμε ότι η αποφυγή μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης αποβαίνει τελικά προς το συμφέρον τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

   Σε κάθε περίπτωση και εφόσον ο συμβιβασμός δεν καταστεί δυνατός, η εταιρεία μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε διαφορά που πηγάζει από την εργασιακή σχέση, όπως ενδεικτικά:

            αγωγές για καθυστερούμενους μισθούς

            αγωγές για μη καταβολή δώρων εορτών και αποδοχών-επιδομάτων αδείας

            αγωγές για τη μη καταβολή υπερωριών, αργιών και νυχτερινών αποδοχών

            αγωγές για μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης

            αγωγές εξ αιτίας εργατικού ατυχήματος

 ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Οι αξιώσεις των εργαζομένων για μισθούς, δώρα, επιδόματα κλπ παραγράφονται μετά την πάροδο 5 ετών και η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου
γεννήθηκαν οι αξιώσεις αυτές.ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ -για την αξίωση για επαναπρόσληψη από άκυρη απόλυση και τη διεκδίκηση μισθών υπερημερίας προβλέπεται 3 μηνη αποσβεστικήπροθεσμία από την ημερομηνία της απόλυσης, ενώ για την αξίωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης προβλέπεται 6μηνη αποσβεστική προθεσμία από την απόλυση.