ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Εμπορικό Δίκαιο, κατά την ελληνική νομοθεσία, αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου αν και πολλές διατάξεις του έχουν χαρακτήρα Δημοσίου Δικαίου (π.χ. περί πτωχεύσεως, ή διατάξεις που αφορούν Ναυτικό Δίκαιο και αποτελούν εξ αυτού ιδιαίτερο τμήμα το λεγόμενο "Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο" που ως νομοθέτημα αποτελεί τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου).

Περαιτέρω το Εμπορικό Δίκαιο διαιρείται στους ακόλουθους κλάδους:

στο Γενικό μέρος, που αναφέρεται γενικά στις εμπορικές πράξεις, στους εμπόρους καθώς και στη βιομηχανική ιδιοκτησία.

στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.

στο Δίκαιο των Αξιογράφων.

στο Ασφαλιστικό Δίκαιο.

      στο Ναυτικό Δίκαιο και

στο Πτωχευτικό Δίκαιο